آدرس : تهران - کیلومتر 4 جاده قدیم کرج(65 متری بزرگراه فتح )

صندوق پستی : 1466-13185

تلفن : 9 - 66808372 - 021 / 62975000 - 021

فاکس : 66808384 - 021