اعضاء هیئت مدیره شرکت پگاه تهران

نام و نام خانوادگی : حسن جودکی
سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 66817466
فکس : 66822493
تلفن همراه : 09122574518
ایمیل : hajoudaki@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : نادر شجاعی
سمت : عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 62975102
فکس : 66808384
تلفن همراه : 09123509974
ایمیل : pirabad@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : سید جعفر میر
سمت : معاونت مالی و اقتصادی ، قائم مقام شرکت و عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 62975200
فکس : 66808384
تلفن همراه : 09123509974
ایمیل : jafar_mir2000@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا بصیرزاده
سمت : رییس هیات مدیره پگاه تهران ومشاور مدیر عامل
تلفن تماس : 48073440
تلفن همراه : 09121251988
ایمیل : Greza.basir@gmail.com

نام و نام خانوادگی : داود عزیزی
سمت : عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 88875011
فکس : 88661123,24
تلفن همراه : 09014646152