اعضاء هیئت مدیره شرکت پگاه تهران

نام و نام خانوادگی : غلامرضا بصیرزاده
سمت : رییس هیات مدیره پگاه تهران
تلفن تماس : 48073440
تلفن همراه : 09121251988
ایمیل : Greza.basir@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی : احمد جاوید احمدآبادی
سمت : نائب رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09132298580
ایمیل :

نام و نام خانوادگی : عبداله کاشانی زاده
سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
تلفن تماس: .......
فکس: .......
تلفن همراه: 09122574518
ایمیل: kashani.3243@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی : سید جعفر میر
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : 62975200
فکس : 66808384
تلفن همراه : 09123509974
ایمیل : jafar_mir2000@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : داود عزیزی
سمت : عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 88875011
فکس : 88661123,24
تلفن همراه : 09121710628