اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : غلامرضا بصیرزاده
سمت : رییس هیات مدیره پگاه تهران
تلفن تماس : ۴۸۰۷۳۴۴۰
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۲۵۱۹۸۸
ایمیل : Greza.basir@gmail.com
نام و نام خانوادگی : احمد جاوید احمدآبادی
سمت : نائب رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس :
تلفن همراه : ۰۹۱۳۲۲۹۸۵۸۰
ایمیل :
نام و نام خانوادگی : عبداله کاشانی زاده
سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
تلفن تماس: …….
فکس: …….
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۷۴۵۱۸
ایمیل: kashani.3243@gmail.com
نام و نام خانوادگی : نصر الله جعفر زاده
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : ۶۶۸۰۹۹۰۵
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه : ۰۹۱۴۴۵۲۸۹۴۷
ایمیل : …….