خط مشی شرکت

شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران توليد كننده انواع فرآورده هاي شيري و محصولات پودری ، در راستای ایجاد سازمانی سرآمد ، تبعیت از روند توسعه پایدار و ارزش های سازمانی خود یعنی:
احترام و توجه به نظریات مشتریان و کلیه ذینفعان ، مشتری مداری ، حفظ سلامت جامعه ، محیط زیست وانرژی و کارکنان خود و تعهد به رعایت الزامات قانونی ، سیستم مدیریت یکپارچه را بر اساس الزامات : استاندارد 9001:2008 ISO( مدیریت کیفیت) ، استاندارد2004 :ISO 14001 ( مدیریت محیط زیست)، استاندارد ISO22000:2005 و HACCP ( مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی )و استاندارد OHSAS 18001:2007 ( مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) و استاندارد
2011 :ISO 50001 (مدیریت انرژی )در شرکت مستقر نموده و از طریق بازنگری های دوره ای از مناسب بودن و استمرار آن اطمینان حاصل می نمایدوکلیه سیستم های مستقر شده ،از طریق اهداف تدوین شده حمایت و پشتیبانی می گردد .
از این رو خط مشی این سیستم مدیریتی را به شرح زیر اعلام می دارد :
1- افزایش سطح رضایت مشتریان و ذینفعان در همه سطوح
2- اولویت دادن به حفظ و بهبود مستمر کیفیت و فرآیندها , سلامت و ایمنی محصولات ، محیط زیست ، عملکرد انرژی و ایمنی و بهداشت شغلی در کلیه سطوح شرکت و زنجیره تامین
3- توسعه نظام های انگیزشی و برقراری سیستم نظام پیشنهادات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی موثر ، به منظور فرهنگ سازی و مشارکت همگانی جهت استمرار بهبود و اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه
4- ارتقاء سطح دانش , مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی , قابلیت های سازمانی, اطلاعاتی و مدیریتی مورد نیاز شرکت
5- پیشگیری و کنترل آلودگی ها و مخاطرات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع وانرژی
6- دستیابی به یک محیط کار ایمن و بهداشتی برای کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مصدومیت وبیماری از طریق حذف یا کاهش عوامل زیان آور
7- تولید محصولات سالم از طریق شناسایی و کنترل مداوم نقاط خطرزا و جلوگیری از تولید محصولات غیر ایمن
8- نوآوری در طراحی و تولید محصولات جدید با هدف تامین سلامت مصرف کنندگان
مدیریت و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف فوق خود را متعهد نموده و مدیر عامل علاوه بر اینکه مستقیماً مسئولیت اجرای موثر سیستم مدیریت یکپارچه را بر عهده دارد، از طریق تفویض اختیار به نماینده مدیریت ، این سیستم را کنترل نموده و بهبود می بخشد ونسبت به در دسترس بودن اطلاعات ومنابع لازم جهت دستیابی به اهداف خود را متعهد می داند .
این خط مشی به کلیه کارکنان و افراد تحت کنترل سازمان ابلاغ شده وبه طرق مقتضی در اختیار کلیه طرف های ذینفع قرار داده می شود .