نظام پيشنهاد ها در شركت پگاه تهران

مشاركت يك مفهوم تاريخي است كه ريشه در افكار عمومي و مذهبي دارد. به عنوان مثال، مشاركت بر مبناي مشورت در اسلام تحت عنوان « شورا » مورد توجه قرار گرفته است. قرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف مي كند در اموري كه نياز به تحقيق و تفحص دارند بر مبناي مشورت به تصميم گيري بپردازند.
نظام پيشنهادها در سال 1375 به همت روابط عمومي و واحد آموزش درشركت پگاه تهران آغاز به كار كرد. در مدت سه سالي كه اين دو واحد متولي اين امر بوده اند در حدود 94 پيشنهاد به عنوان پيشنهادهاي اجرايي مورد قبول بوده ،كه در حدود 60 پيشنهاد به اجرا در آمده است. پس از آن مدتي وقفه ايجاد و فعاليت اين نظام به تعويق افتاد.
در سال 1382 با همكاري مديريت شركت، اين واحد بصورت مستقل زير نظر دبير منتخب از سوي مديرعامل فعاليت خود را آغاز كرد. از شهریور این سال تاکنون بیش از 2500 پیشنهاد در دبیرخانه به ثبت رسیده است که در حدود 30 درصد در حال اجرا و حدود 17 درصد به اجرا در آمده است که حدود چهل و یک میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی داشته است.