خط مشی شرکت

شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران توليد كننده انواع فرآورده هاي شيري و محصولات پودری، در راستای ایجاد سازمانی سرآمد،  تبعیت از روند توسعه پایدار و ارزش های سازمانی خود یعنی: احترام و توجه به نظریات مشتریان و کلیه ذینفعان، مشتری مداری، حفظ سلامت جامعه، محیط زیست  وانرژی و کارکنان خود  و تعهد به رعایت الزامات قانونی، سیستم مدیریت یکپارچه را بر اساس الزامات: استاندارد 9001:2015  ISO (مدیریت کیفیت)، استاندارد2015  :ISO 14001 (مدیریت محیط زیست)، استاندارد ISO22000:2005  و HACCP (مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی) و استاندارد OHSAS 18001:2007 (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)  و استاندارد  2018 :ISO 50001 (مدیریت انرژی) در شرکت  مستقر نموده و از طریق بازنگری های دوره ای از مناسب بودن و استمرار آن اطمینان حاصل می نماید و کلیه سیستم های مستقر شده، از طریق اهداف تدوین شده حمایت و پشتیبانی می گردد. از این رو  خط مشی این سیستم مدیریتی  را به شرح زیر اعلام می دارد:

  1. افزایش سطح رضایت مشتریان و ذینفعان در همه سطوح
  2. اولویت دادن به حفظ و بهبود مستمر کیفیت و فرآیندها، سلامت و ایمنی محصولات، محیط زیست، عملکرد انرژی و ایمنی و بهداشت شغلی در کلیه سطوح شرکت و زنجیره تامین
  3. توسعه نظام های انگیزشی و برقراری سیستم نظام پیشنهادات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی موثر، به منظور فرهنگ سازی و مشارکت همگانی جهت استمرار بهبود و اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه
  4. ارتقاء سطح دانش، مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی، قابلیت های سازمانی، اطلاعاتی و مدیریتی مورد نیاز شرکت
  5. پیشگیری و کنترل آلودگی ها و مخاطرات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع وانرژی
  6. دستیابی به یک محیط کار ایمن و بهداشتی برای کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مصدومیت وبیماری از طریق حذف یا کاهش عوامل زیان آور
  7. تولید محصولات سالم از طریق شناسایی و کنترل مداوم نقاط خطرزا و جلوگیری از تولید محصولات غیر ایمن
  8. نوآوری در طراحی و تولید محصولات جدید با هدف تامین سلامت مصرف کنندگان
  9. بهبود عملکرد انرژی از طریق تامین خدمات و کالاهای کارای موثر بر عملکرد انرژی و تحت کنترل قراردادن طراحی های موثر بر عملکرد انرژی

مدیریت و کلیه کارکنان شرکت با تاکید برتفکر مبتنی بر ریسک نسبت به تحقق اهداف فوق خود را متعهد نموده و مدیر عامل علاوه بر اینکه مستقیماً مسئولیت اجرای موثر سیستم مدیریت یکپارچه را بر عهده دارد، از طریق تفویض اختیار به نماینده مدیریت، این سیستم را کنترل نموده و بهبود می بخشد ونسبت به در دسترس بودن اطلاعات ومنابع لازم جهت دستیابی به اهداف خود را متعهد می داند .

این خط مشی به کلیه کارکنان و افراد تحت کنترل سازمان ابلاغ شده و به طرق مقتضی در اختیار کلیه طرف های ذینفع قرار داده می شود .